Jak se stát muslimem, část druhá: Život podle islámských zásad (2/3)

Život podle islámských zásad


670px-Become-a-Muslim-Step-7Krok první: Duchovní spojení – začněte s modlitbou

Pokud si nejste jisti, jak se modlit jako muslim, nejjednodušší způsob, jak se to naučit, je zúčastnit se pěti denních modliteb v mešitě. Modlitba má být uklidňující a potěšující aktivita. Udělejte si na ni čas, když přijde její doba. Vyhněte se spěchu v modlitbě, abyste z ní měli co největší užitek.
Modlitba je přímé duchovní spojení mezi vámi a Stvořitelem, který stvořil a ovládá celý vesmír, i vaše srece.  To by mělo přinést věřícímu klid, štěstí a mír. Časem to každý pocítí. Je vhodné vyhnout se vychloubání se svou modlitbou, ale naopak se modlit prostě a pokorně. Vaším prvotním cílem je vytvořit si z modlitby milý zvyk a příjemný duchovní zážitek.
Modlete se k Bohu s dobrým přesvědčením a pro úspěch v životě pozemském i budoucím. Pamatujte si dvě věci: modlitbu od nás Bůh vyžaduje jako povinnost. Chceme-li úspěch, musíme pro něj něco udělat – a tím něčím je právě modlitba. Za druhé, mějte víru v Boha vždy a všude. Celý svět je pomíjivý, ale Bůh je věčný. Proto buďte Bohu oddaní, ať už se vám daří, nebo nedaří.

670px-Become-a-Muslim-Step-8Krok druhý: Konejte své náboženské povinnosti (arabsky: Fard)
Islám vyžaduje od muslimů splnění určitých povinností, které se nazávají „fard“. Existují dva druhy:
Fardu l-´ajn = jsou osobní závazky a povinnost – co musí každý muslim dělat, když je toho schopný (například 5 denních modliteb, půst v Ramadánu atd.)
Fardu l-kifája = závazky a povinnosti komunity – co musí komunita jako celek dělat, ale nemusí to dělat všichni členové komunity a když to udělá jen někdo, je povinnost pro všechny splněna. Například, když zemře muslim, je povinností komunity udělat pohřební modlitbu. Nemusí se jí zúčastnit všichni muslimové, stačí, když se jí zúčastní někteří. Neudělá-li ale pohřební modlitbu za zemřelého nikdo, je to chyba každého člena komunity.

Islámská víra také nařizuje dodržování sunny, pokyny a životní styl založený na životě Posla Božího Mohameda, které jsou doporučené, ale ne vždy povinné (fard).

670px-Become-a-Muslim-Step-9Krok třetí: Dodržujte muslimskou morálku a další náboženské zásady
Muslimové jsou povinni žít své životy v některých ohledech tak, aby se vyhýbali některým věcem a naopak aby přijímali věci jiné. Zde patří například:

– Dodržujte halal (=povolené) stravovací návyky. Muslimové se zdržují konzumace vepřového masa, mršiny, krve a alkoholu. Navíc, maso musí být řádně poraženo věřícím člověkem, muslimem, židem, nebo křesťanem.
– Říkejte „Bismilláh“ („ve jménu Boha“) před jídlem a před začátkem každé důležité činnosti
– Jezte a pijte pravou rukou.
– Dodržujte řádně hygienu a očistu (zastřihávání nehtů, ochlupení, omývání po vykonání potřeby atd.)
– Zahalujte svoji nahotu před cizími lidmi opačného pohlaví, ať už jste muži, nebo ženy
– Zdržte se sexu, když má žena menstruaci
– Vyhýbejte se účasti na zakázaných věcech, jako jsou náboženské oslavy jiných náboženství

670px-Become-a-Muslim-Step-10Krok čtvrtý: pochopte a vžijte se do pěti pilířů islámu
Pět pilířů islámu jsou povinné úkony, které Bůh od muslimů vyžaduje. Představují jádro zbožné islámského života. Pět pilířů jsou:

 • Svědectví víry (Šaháda): když se staneme muslimy, opakujeme ji při mnoha jiných příležitostech
 • Pět denních modliteb (Salát): Každodenní pravidelné modlitby v určených časech, určeným způsobem, s tváří obrácenou k Mekkce.
 • Půst v měsíci ramadánu (Sawm): Ramadán je svatý měsíc ve znamení modlitby, půstu, dobročinnosti a lásky.
 • Povinná almužna (Zakát). Jedná se o osobní odpovědnost muslimů pomáhat těm méně šťastným. Odvádí ji každoročně ten, kdo má nějaké úspory nebo majetek (peníze, zlato, nemovitosti, plodiny).
 • Pouť do Mekky (Hadždž): Komu to dovoluje jeho finanční a zdravotní situace je povinnen udělat alespoň jednou za život pouť do Mekky ve stanovenou dobu a stanoveným způsobem.

670px-Become-a-Muslim-Step-11Krok pátý: posilování víry (základ islámské věrouky tvoří šest článků)
Muslimové mají víru v Boha a jím určený systém, i když některé věci nemůžeme přímo vnímat svými omezenými lidskými smysly. Každý dobrý skutek by u nás měl posílit víru v:

 • Alláha (Jediného Jedinečného Boha, který se sám v Koránu nazývá jménem „Alláh“). Bůh je stvořitelem vesmíru a pouze On je hoden uctívání. Pouze On má Boží vlastnosti (nemá počátek ani konec, je povznesen nad místo a čas, je nejmilosrdnější a nejspravedlivější atd.). Pouze On má právo vytvářet práva a povinnosti svých služebníků.
 • Anděly a džinny. Andělé jsou služebníci Boží vůle. Džinové jsou stovření jiné podstaty, obývající vesmír spolu s námi.
 • Písma. Korán je dokonalá Boží vůle bylo zjevená Mohamedovi prostřednictvím anděla Gabriela (křesťanská a židovská bible je také považována za svatou, původem od Boha, ale její obsah byl v neznámém rozsahu změněn nebo ztracen).
 • Posly a proroky Boží. Bůh vybral proroky (včetně Ježíše, Abraham a dalších), aby kázali své slovo na zemi; Muhammad je konečný prorok a posel Boží, pečeť proroků.
 • Soudný den. Bůh jednou shromáždí a rozsoudí všechny lidi, kteří kdy žili. Dobu, kdy se tak stane, ví pouze Bůh.

Osud Bůh určil všechny věci – bez jeho vůle nebo znalosti se neděje nic na světě. Ať už nás potká dobrý, nebo špatný osud, měli bychom jej přijmout a vyrovanat se s ním.


Několik dalších praktických rad pro vás:

 • Jednejte trpělivě a dobře před přijetím islámu pozejte, co znamená víra v islámu.
 • Islám je způsob života od narození do smrti, je to komunitní záležitost, zapojujte se do komunitního života a nevynechtejte žádnou možnost ke vzdělávání sebe a poté ostatních.
 • Vězte, že nejste sami. Vyhledejte si kontakt na další konvertity k islámu, jistě vám budou ochotni poradit ve všech otázkách praktického života
 • Neustále si připomínejte, že Bůh je s vámi, ačkoli Ho přímo nevidíte.
 • Časem poznejte, že existují rozdíly mezi různými sektami, které se islámem jen zaštiťují.
 • Vždy si dávejte pozor na zdroje svých informací a pokládejte otázky vzdělaným v dané oblasti.
 • Zkuste se naučit arabsky – je to nejlepší cesta k poznání Koránu a sunny.
 • Naučte se číst Korán arabsky v originále, i když nebudete umět arabsky. Jedná se o dobrý skutek a když s tím budete mít potíže, Bůh vám znásobí dobré skutky za úsilí.
 • Poslouchejte korán v originále (arabštině) od recitátora, jehož hlas a melodie se vám líbí a čtěte přitom český překlad.

Toto je konec druhé části. Blahopřejeme ti, bratře či sestro, ke tvému snažení v islámu. Pro pokračování Jak se stát muslimem, část třetí:  Váš další duchovní rozvoj (3/3)

Reklamy