Šaría a Fiqh

Většina lidí nedokáže rozlišovat mezi pojmy šarí´a a fiqh a používají pro ně jednotný (a nepřesný) výraz „islámské právo“.

Jazykově znamená slovo šarí´a (pro zjednodušení dále přepisováno česky jako šaría): Původně znamená cesta k prameni (zdroji).

V islámské terminologii: Vše, co uzákoňuje a předepisuje Bůh jako dobré, chvályhodné, povolené… Nebo zakazuje jako zakázané, zlé, zavrženíhodné… Šarí’a je tedy zákonná podoba Boží vůle. Bůh toto slovo použil v Koránu například zde (v českém významu):
On (Alláh) vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu – a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili i Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi: „Dodržujte náboženské úkony a nerozštěpujte se ohledně jich!“ Jak nesnesitelné je pro modloslužebníky to, k čemu je vyzýváš! Bůh si k tomu vybírá, koho chce, a vede k tomu toho, kdo kajícně se k Němu obrací. (42:13)

Jedná se tedy o náboženský zákon – souhrn norem. Souhrn věcí, ke kterým se náboženství nějak vyslovuje a nějak je hodnotí. Nejedná se o zákon – právo – ve smyslu zákoníků dnes existujících (jako Občanský zákoník, Ústava, Trestní zákoník atd.). Šaría zahrnuje i věci, které jsou mimo takto chápané právo – zahrnuje totiž nejen právo rodinné, obchodní, občanské, trestní, mezinárodní, ale i etiku, svědomí, ritální čistotu, vykonávání náboženských rituálů – tedy vztah mezi človekěm a Bohem.

Univerzálnost a flexibilita šaría
Každá šaríatská norma platí ve dvou rovinách – náboženské, platné vždy a všude. A kodifikované právní. Náboženská platnost šaría je univerzální, je závazná ve všech časech, na všech místech světa a pro všechny muslimy. Porušení tohoto náboženského zákona je mezi člověk a Bohem etický prohřešek = hřích. Naopak naplnění a praktikování tohoto zákona je dobrým skutkem.
Druhá rovina je kodifikovaná právní – zde je možný prohřešek soudně vymáhat a může mít specifikovanou sankci. Ta bývá někdy přímo určena šaríatským předpisem, jindy závísí na konkrétním ustanovení dané společnosti a může se tak lišit pode času a místa (flexibilita šaría).

 Fiqh
je označení právní vědy, snahy šaríu definovat a metody, které se k tomu používají. Jazykově znamená porozumění.

Tedy, ne každý názor fiqhu (učence, právního experta…) musí být nutně názorem šaríatským a může se stát, že osoba, vyjadrující se k nějaké problematice šaríatskému stanovisku neporozumí. Fiqh je jako věda proměnlivý a má různé fáze vývoje.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy